4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI  
(01.01.2020 Tarihinden İtibaren)
Maddesi Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı  
Ceza Maddesi  
3 Maddenin ikinci fıkrasındaki işyerini muvazaalı olarak bildiren (alt işverenle ilgili bildirimi muvazaalı olan) asıl işveren ile alt işveren veya vekillerine ayrı ayrı. 31.903 TL  
98  
5 İşçilere eşit davranma ilkesine uyumayan işverene eşit davranmadığı her işçi için. 268 TL  
99/a  
7 7 nci maddedeki ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak geçici işçi çalıştıran işveren veya işveren vekiline bu durumdaki her işçi için. (ikinci fıkranın (f) bendine aykırı olarak davranan işverene para cezası dört katı artırılarak uygulanır.) 448 TL  
99/b  
8 Yazılı iş sözleşmesi yapılmayan hallerde, işçiye çalışma koşullarına ilişkin belge vermeyen işverene belge verilmeyen her işçi için. 268 TL  
99/c  
14 Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma usulüne ilişkin hükümlere uymayan işverene hükümlere uyulmayan her işçi için. 268 TL  
99/c  
28 İşten ayrıldığı halde çalışma belgesi verilmeyen veya verilen çalışma belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için. 268 TL  
99/d  
29 Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işçi çıkaran işverene, işten çıkarılan her bir işçi için. 1.050 TL  
100  
30 İşverenin engelli işçi çalıştırma yükümlülüğü olduğu halde, çalıştırmadığı her engelli işçi ve çalıştırılmayan her ay için. 3.985 TL  
101  
30 İşverenin eski hükümlü işçi çalıştırma yükümlülüğü olduğu halde çalıştırılmadığı her eski hükümlü işçi ve çalıştırılmayan her ay için. 3.985 TL  
101  
32 Ücretin veya Kanundan; toplu iş sözleşmesinden ya da iş   sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ücreti ödenmeyen her işçi ve her ay için. 289 TL  
102/a  
39 Asgari ücretin ödenmemesi veya noksan ödenmesi; ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına yatırılmaması halinde her işçi ve her ay için. 289 TL  
102/a  
37 Ücret hesap pusulası düzenlenmemesi, 997 TL  
102/b  
38 Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası verilmesi. 1.050 TL  
102/b  
52 Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgenin işçilerin seçtiği temsilciye verilmemesi. 1.050 TL  
102/b  
41 Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için. 413 TL  
102/c  
56 Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için. 509 TL  
103  
57 Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için. 509 TL  
103  
59 İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için. 509 TL  
103  
60 İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için. 509 TL  
103  
63 Çalışma sürelerine ve bunlara ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak. 2.809 TL  
104  
64 Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için. 509 TL  
104  
68 Ara dinlenmelerinin kanun hükmüne göre verilmemesi. 2.809 TL  
104  
69 İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek. 2.809 TL  
104  
71 Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak. 2.809 TL  
104  
72 18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer altı ve su altında çalıştırmak. 2.809 TL  
104  
73 Çocuk ve genç işçileri gece çalıştırmak, çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak. 2.809 TL  
104  
74 Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek. 2.809 TL  
104  
75 İşçi özlük dosyalarını düzenlememek. 2.809 TL  
104  
76 Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak. 2.809 TL  
104  
90 İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak. (Bu cezanın uygulanmasında 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 nci maddesinin (h) bendindeki tutar esas alınır.) 31.903 TL  
106  
92 İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, müfettişlere gerekli kolaylığı göstermemek. 25.523 TL  
107  
96/1 İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak, işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak. 25.523 TL  
107  
96/2 İşçilerin; gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları. 25.523 TL  
107  
107/2 İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek. 25.523 TL  
107/2  
Not:  
– Uygulanacak idari para cezası miktarları her yıl yeniden değerleme oranında artırılmakta ve 1 (bir) TL’nin altındaki tutarlar dikkate alınmamaktadır. 2020 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 22,58 olarak belirlenmiştir.  
– Yukarıda belirtilen idari para cezaları Çalışma ve İş Kurumu il Müdürlüğünce uygulanır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI
(01.01.2017 Tarihinden İtibaren)
Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı (TL)
3/1-2 98 İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan her işçi için) 179
3/2 98 İş Kanunu’nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ile alt işveren veya vekilleri için ayrı ayrı)  18.377
3, 85 98 Ağır ve tehlikeli iş kapsamındaki işyerinin bildirim yükümlülüğüne aykırı davranmak (çalıştırılan her işçi için) 1.833
5 99/1-a Eşit davranma ilke ve yükümlülüklerine aykırı davranılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) 155
7 99/1-b Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı olarak çalıştırılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) 259
7/2-f 99/2 İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması haline aykırı olarak geçici iş ilişkisi kurulan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) 1.038
8 99/1-c Çalışma koşullarına ilişkin belge verilmeyen her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) 155
14 99/1-c Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) 155
28 99/d Çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) 155
29 100 Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için 606
30 101 Çalıştırılmayan her engelli ve çalıştırılmayan her ay için 2.295
30 101 Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için 2.295
32 102/a Ücret ile Kanundan veya TİS’den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için 167
32 102/a Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve har ay için 167
39 102/a Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için 167
37 102/b Ücret hesap pusulası düzenlememek 606
38 102/b Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek 606
52 102/b Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek 606
41 102/c Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için 295
56 103 Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için 295
57 103 Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için 295
59 103 İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için 295
60 103 İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için 295
63 104 Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak 1.619
64 104 Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için 295
68 104 Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak 1.619
69 104 İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek 1.619
71 104 Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak 1.619
72 104 18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak 1.619
73 104 Gece çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak 1.619
74 104 Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek 1.619
75 104 İşçi özlük dosyalarını düzenlememek 1.619
76 104 Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak 1.619
90 106 İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak 18.377
92/2 107/1-a İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek 14.702
96/1 107/1-b İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak,  işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak 14.702
96/2 107/1-b İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları 14.702
107/2 107/2 İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek 14.702
 
 
 
 
 
4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI
(01.01.2016 Tarihinden İtibaren)
Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı (TL)
3/1-2 98 İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan her işçi için) 173
3/2 98 İş Kanunu’nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ile alt işveren veya vekilleri için ayrı ayrı)  17.700
3, 85 98 Ağır ve tehlikeli iş kapsamındaki işyerinin bildirim yükümlülüğüne aykırı davranmak (çalıştırılan her işçi için) 1.766
5 99/a İşçilere eşit davranma ilkesine uyulmayan her işçi için 141
7 99/a Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranılan her işçi için 141
8 99/b Çalışma koşullarına ilişkin belge verilmeyen her işçi için 141
14 99/b Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için 141
28 99/c Çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için 141
29 100 Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için 584
30 101 Çalıştırılmayan her engelli ve çalıştırılmayan her ay için 2.211
30 101 Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için 2.211
32 102/a Ücret ile Kanundan veya TİS’den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için 161
32 102/a Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve har ay için 161
39 102/a Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için 161
37 102/b Ücret hesap pusulası düzenlememek 584
38 102/b Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek 584
52 102/b Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek 584
41 102/c Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için 285
56 103 Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için 285
57 103 Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için 285
59 103 İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için 285
60 103 İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için 285
63 104 Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak 1.560
64 104 Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için 285
68 104 Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak 1.560
69 104 İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek 1.560
71 104 Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak 1.560
72 104 18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak 1.560
73 104 Gece çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak 1.560
74 104 Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek 1.560
75 104 İşçi özlük dosyalarını düzenlememek 1.560
76 104 Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak 1.560
90 106 İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak 17.700
92/2 107/1-a İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek 14.160
96/1 107/1-b İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak,  işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak 14.160
96/2 107/1-b İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları 14.160
107/2 107/2 İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek 14.160
 
 
 
4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI
(01.01.2015 Tarihinden İtibaren)
Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı (TL)
03.01.2002 98 İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan her işçi için) 164
03.Şub 98 İş Kanunu’nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ile alt işveren veya vekilleri için ayrı ayrı)  17
3, 85 98 Ağır ve tehlikeli iş kapsamındaki işyerinin bildirim yükümlülüğüne aykırı davranmak (çalıştırılan her işçi için) 2
5 99/a İşçilere eşit davranma ilkesine uyulmayan her işçi için 134
7 99/a Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranılan her işçi için 134
8 99/b Çalışma koşullarına ilişkin belge verilmeyen her işçi için 134
14 99/b Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için 134
28 99/c Çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için 134
29 100 Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için 554
30 101 Çalıştırılmayan her engelli ve çalıştırılmayan her ay için 2
30 101 Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için 2
32 102/a Ücret ile Kanundan veya TİS’den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için 153
32 102/a Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve har ay için 153
39 102/a Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için 153
37 102/b Ücret hesap pusulası düzenlememek 554
38 102/b Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek 554
52 102/b Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek 554
41 102/c Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için 270
56 103 Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için 270
57 103 Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için 270
59 103 İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için 270
60 103 İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için 270
63 104 Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak 1
64 104 Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için 270
68 104 Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak 1
69 104 İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek 1
71 104 Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak 1
72 104 18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak 1
73 104 Gece çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak 1
74 104 Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek 1
75 104 İşçi özlük dosyalarını düzenlememek 1
76 104 Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak 1
90 106 İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak 17
92/2 107/1-a İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek 13
96/1 107/1-b İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak,  işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak 13
96/2 107/1-b İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları 13
107/2 107/2 İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek 13
4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI
(01.01.2014 Tarihinden İtibaren)
Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı (TL)
######## 98 İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan her işçi için) 149
03.Şub 98 İş Kanunu’nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ile alt işveren veya vekilleri için ayrı ayrı)  15
3, 85 98 Ağır ve tehlikeli iş kapsamındaki işyerinin bildirim yükümlülüğüne aykırı davranmak (çalıştırılan her işçi için) 2
5 99/a İşçilere eşit davranma ilkesine uyulmayan her işçi için 122
7 99/a Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranılan her işçi için 122
8 99/b Çalışma koşullarına ilişkin belge verilmeyen her işçi için 122
14 99/b Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için 122
28 99/c Çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için 122
29 100 Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için 504
30 101 Çalıştırılmayan her engelli ve çalıştırılmayan her ay için 2
30 101 Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için 2
32 102/a Ücret ile Kanundan veya TİS’den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için 139
32 102/a Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve har ay için 139
39 102/a Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için 139
37 102/b Ücret hesap pusulası düzenlememek 504
38 102/b Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek 504
52 102/b Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek 504
41 102/c Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için 246
56 103 Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için 246
57 103 Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için 246
59 103 İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için 246
60 103 İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için 246
63 104 Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak 1
64 104 Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için 246
68 104 Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak 1
69 104 İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek 1
71 104 Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak 1
72 104 18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak 1
73 104 Gece çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak 1
74 104 Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek 1
75 104 İşçi özlük dosyalarını düzenlememek 1
76 104 Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak 1
77 105/c İş sağlığı ve iş güvenliğinin gerektirdiği koşullara uymamak 1
78 105/a İş sağlık ve güvenliği yönetmelik hükümlerine göre alınmayan her iş sağlığı ve güvenliği önlemi için (alınmayan önlemler için izleyen her ay aynı miktarda) 279
78 105/c İşletme belgesi almadan işyeri açmak veya belgelendirilmesi gereken işler veya ürünler için belge almamak 1
79 105/c Faaliyeti durdurulan işi izin almadan devam ettirmek veya kapatılan işyerini izinsiz açmak 1
80 105/c İş sağlığı ve iş güvenliği kurullarının kurulması ve çalıştırması ile ilgili hükümlere aykırı davranmak, iş sağlığı ve iş güvenliği kurullarınca alınan kararları uygulamamak 1
81 105/c İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturma, işyeri hekimi ile diğer sağlık personeli görevlendirme, iş güvenliği uzmanı olan mühendis veya teknik eleman görevlendirme yükümlülüğünü yerine getirmemek 1
85 105/d Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan 16 yaşından küçük her işçi ve yönetmelikte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı çalıştırılan her işçi için 1
85 105/d Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış her işçi için 615
86 105/b Sağlık raporu alınmadan ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan her bir işçi için 279
87 105/b Sağlık raporu alınmayan 18 yaşından küçük her bir işçi için 279
88 105/c Gebe veya çocuk emziren kadınlar hakkındaki yönetmeliğe uymamak 1
89 105/c İş Kanununa göre çıkarılan çeşitli yönetmeliklere aykırı davranmak 1
90 106 İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak 15
92/2 107/1-a İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek 12
96/1 107/1-b İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak,  işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak 12
96/2 107/1-b İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları 12
107/2 107/2 İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek 12