GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 94. MADDESİNE  GÖRE 
BAZI TEVKİFAT ORANLARI
 
Ödemenin Türü İlgili Bent Tevkifat Oranı (%)
Telif Ödemelerinden   2/a 17
Diğer Serbest Meslek Ödemelerinden  2/b 20
Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşi Yapanlara Ödenen İstihkak Bedellerinden   3 3
Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden,  4 20
Kira Ödemelerinden  5/a 20
Vakıflar ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden,  5/b 20
Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden,  5/c 20
(B) Tipi Yatırım Fonları ile Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının Portföy İşletmeciliği Kazançlarından  6/a-ii 10
Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan, 75. maddenin ikinci fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (Kârın sermayeye ilavesi kâr dağıtımı sayılmaz)  6/b-i 15
Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara (Türkiye’de işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç) ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, 75. maddenin ikinci fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (Kârın sermayeye ilavesi kâr dağıtımı sayılmaz) 6/b-ii 15
75. maddenin ikinci fıkrasının 4 numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iradının ana merkeze aktarılan tutarı üzerinden    10
6/b-iii
Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlere sağlanan gelirlerden,   0
7/a, b, c
Nama ve hamiline yazılı tahvil faizleri ile diğerlerinden  7/d, e, f 10
Ödemenin Türü İlgili Bent Tevkifat Oranı (%)
Mevduat faizlerinden    
- Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve özel finans kurumlarınca                 
  döviz katılma hesaplarına ödenen kar paylarından    
• 1 yıla (özel finans kurumlarında 360 güne) kadar vadeli hesaplarda  8/a-aa 24
• 1 yıl (özel finans kurumlarında 360 gün) ve daha uzun vadeli hesaplarda  8/a-ab 18
- Nama yazılı mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden    
• Vadesiz ve ihbarlı hesaplarda                                                                                                       8/b-ba 18
• 3 aya kadar (3 ay dahil) vadeli hesaplarda  8/b-bb 18
• 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda  8/b-bc 16
• 1 yıla kadar vadeli hesaplarda                                           8/b-bd 12
• 1 yıl ve daha uzun vadeli hesaplarda    8/b-be 7
- Hamiline yazılı mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden    
• Vadesiz ve ihbarlı hesaplarda                                                                                  8/c-ca 18
• 3 aya kadar (3 ay dahil) vadeli hesaplarda                                                8/c-cb 18
• 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda                                                                           8/c-cc 16
• 1 yıla kadar vadeli hesaplarda                                                                           8/c-cd 12
• 1 yıl ve daha uzun vadeli hesaplarda                                                                                    8/c-ce 7
- Diğerlerinden (98/11593 sayılı BKK ile 01.09.1998’den itibaren)    
       • Bankalar ve 2499 sayılı SPK’ya göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para    
       piyasasında değerlendirilen paralara ödenen faizlerden 8/d-da 16
       • (da) alt bendi dışıda kalanlar için 8/d-db 0
Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar paylarından 9/a 0
Kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar paylarından 9/b 18
Özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;    
•  30 ve 90 gün vadeli hesaplarda  9/c-ca 18
•  180 gün vadeli hesaplarda  9/c-cb 16
•  360 gün vadeli hesaplarda  9/c-cc 12
• 360 günden daha uzun vadeli hesaplarda 9/c-cd 7
Repo Gelirlerinden  14 20
Ödemenin Türü İlgili Bent Tevkifat Oranı (%)
Baş bayiler hariç olmak üzere Milli Piyango İdaresince çıkarılan biletleri satanlar ile diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden,     
   
10/a 20
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden.  10/b 20
Çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden;    
- Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için,    
• Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için  11/a-i 1
• Ticaret borsası dışında satın alınanlar için  11/a-ii 2
- Diğer zirai mahsuller için,    
• Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai mahsuller için   11/b-i 2
• Ticaret borsası dışında satın alınanlar için  11/b-ii 4
- Zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler,    
• Orman idaresine veya orman idaresine karşı taahhütte bulunan kurumlara    
yapılan ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ürünlerin toplanması,    
taşınması ve benzeri hizmetler için  11/c-i 2
• Diğer hizmetler için  11/c-ii 4
- Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için 11/d 0
PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden, (93/5148 sayılı BKK ile) 12 20
Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden,    
- Havlu, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve her nevi turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek ve benzeri emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden (95/7137 sayılı BKK ile) 13/a 2
 - Hurda mal alımları için 13/b 2
-  Diğer mal alımları için (95/7137 sayılı BKK ile) 13/c 5
- Diğer hizmet alımları (Yukarıdakiler hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali de bu kapsamdadır) için (95/7137 sayılı BKK ile)    
13/d 10
GVK’nın değişmeden önceki hükümlerine göre yararlanılan yatırım indirimi tutarı üzerinden (24.4.2003'ten itibaren) GVK Gç.   Md. 61 19,8