27 Aralık 2019 CUMA        Resmî Gazete           Sayı : 30991 (2. Mükerrer)

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

 

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 52)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/1/2020 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının tespit ve ilan edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Vergileme ölçü ve hadleri

MADDE 3 – (1) 197 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin;

a) İkinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan taşıt değerleri ve vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne,

b) Dördüncü fıkrasında, “Taşıt değerlerinin hesabında yüz Türk lirasına, ödenmesi gereken vergi miktarlarında ise bir Türk lirasına kadar olan kesirler dikkate alınmaz.” hükmüne,

yer verilmiştir.

(2) 2019 yılı için yeniden değerleme oranı % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) olarak tespit edilmiş ve 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512) ile ilan edilmiş bulunmaktadır. Ayrıca 22/12/2019 tarihli ve 1839 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesindeki (I/A) sayılı tarifelerinde yer alan taşıtlar için 2020 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, 2019 yılı tutarları  % 12 (on iki) oranında artırılarak belirlenmiştir.

(3) Buna göre, 1/1/2020 tarihinden itibaren motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesindeki (I/A) sayılı tarife yeniden belirlenmiştir.

Motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri

MADDE 4 – (1)

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

 

 

(I) Sayılı Tarife

 

Motor Silindir Hami (cm’)

Taşıt Değeri (TL)

Satır

Numarası

Taşıttırın Yaşlan ile Ödenecek Yıllık Vergi TWı (TL)

1-3 yaş

4-6 yaş

7-11

yaş

12-15

yaş

16 ve yukan

1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşjtUrı ve benzerleri

1300 cm ve aşağı

51.800'ü aşmayanlar

1

964

672

376

284

100

51.800'ü aşıp

90.800'ü aşmayanlar

2

1.59

739

413

313

110

90.800'ü aşanlar

3

1.156

806

451

341

120

1301 - 1600 cm’e kadar

51.800'ü aşmayanlar

4

1.678

1.258

730

341

120

51.800'ü aşıp

90.800'ü aşmayanlar

5

1.846

1.384

803

566

217

90.800'ü aşanlar

6

2.014

1.510

875

618

237

1601 - 2000 cm’e kadar

129.800’ü aşmayanlar

7

3.260

2.549

1.499

915

355

129.800’ü aşanlar

8

3.557

2.779

1.637

999

387

ISO1 -2000 cm’e kader

129.800’ü aşmayanlar

9

5.136

3.955

2.325

1.384

545

129.800’ü aşanlar

10

5.603

4.316

2.536

1.510

594

2001 -2500 cm’e kadar

162.100’ü aşmayanlar

11

7.704

5.593

3.494

2.087

826

162.100’ü aşanlar

12

8.405

6.101

3.811

2.278

901

2501 - 3000 cm’e kadar

324.400’ü aşmayanlar

13

10.741

9.345

5.838

3.140

1.152

324.400’ü aşanlar

14

11.719

10.194

6.369

3.426

1.257

3001 -3500 cm’e kadar

324.400’ü aşmayanlar

15

16.358

14.720

8.867

4.426

1.622

324.400’ü aşanlar

16

17.847

16.057

9.672

4.828

1.771

3501 -4000 cm’e kadar

519.200'ü aşmayanlar

17

25.720

22.210

13.080

5.838

2.325

519.200'ü aşanlar

18

28.060

24.228

14.271

6.369

2.536

4001 cm ve yukarısı

616.500’ü aşmaynnlnr

19

42.097

31.568

18.696

8.403

3.260

616.500'ü aşanlar

20

45.924

34.438

20.396

9.166

3.557

 

Taşıtlann Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1-3

yaş

4-6

yaş

7-11

yaş

12-15

yaş

16 ve yukarı yaş

2- Motosikletler

100 - 250 cm3’e kadar

180

135

99

62

24

251-650 cm3’e kadar

372

282

180

99

62

651-1200 cm3’e kadar

958

570

282

180

99

1201 cm3 ve yukarısı

2.324

1.536

958

761

372

 

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(II) Sayılı Tarife

 

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşlan ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutan (TL)

1 - 6 yaş

7-15 yaş

16 ve yukarı yaş

1) Minibüs                                            

1.152

761

372

2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

1900 cm3 ve aşağısı

1536

958

570

1901 cm3 ve yukarısı

2.324

1.536

958

3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

25 kişiye kadar

2.908

1.737

761

26-35 kişiye kadar

3.487

2.908

1.152

36-45 kişiye kadar

3.881

3.292

1.536

46 kişi ve yukarısı

4.655

3.881

2.324

4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

1.500 kg.’a kadar

1.033

686

337

1.501-3.500 kg’a kadar

2.091

1.212

686

3.501-5.000 kg’a kadar

3.141

2.614

1.033

5.001-10.000 kg’a kadar

3.487

2.962

1.389

10.001-20.000 kg’a kadar

4.191

3.487

2.091

20.001 kg ve yukarısı

5.242

4.191

2.436

 

C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(IV) Sayılı Tarife

 

 

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

Taşıtların Yaşları île Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4-5yaş

6- 10 yaş

1 ve yukarı

yaş

Uçak ve helikopterler

1.150 kg'a kadar

19.463

15.563

11.670

9.334

1.151 - 1.800 kg.’a kadar

29.200

23.354

17.515

14.011

1.801 -3.000 kg.’a kadar

38.940

31.150

23.354

18.864

3.001 - 5.000 kg.’a kadar

48.679

38.940

29.200

23.354

5.001 -10.000 kg.’a kadar

58.419

46.732

35.044

28.031

10.001 -20.000 kg.’a kadar

68.157

54.522

40.886

32.700

20.001 kg. ve yukarısı

77.893

62.308

46.732

37.384

 

D. (I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(I/A) Sayılı Tarife

 

 

Motor Silindir Hacmi (cm3)

Taşıtların Yaşlan ile ödenecek Yıllık Vergi Tutan (TL)

1 -3 yaş

4-6 yaş

7-11 yaş

12-15 yaş

16 ve vukarı yaş

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri taşıtlan ve benzerleri

1300 cm3 ve aşağısı

964

672

376

284

100

1301-1600 cm3 e kadar

1,678

1,258

730

516

198

1601-1800 cm3 e kadar

2,964

2,316

1,364

831

322

1801-2000 cm3 e kadar

4,670

3,596

2,114

1,258

496

2001-2500 cm3 e kadar

7,003

5,084

3,177

1,898

751

2501-3000 cm3 e kadar

9,766

8,495

5,307

2,854

1,048

3001 -3500 cm3 e kadar

14,872

13,381

8,060

4,023

1,476

3501-4000 cm3 e kadar

23,383

 

20,191

11,891

5,307

2,114

4001 cm3 vc yukarısı

38,270

28,698

16,996

7,634

2,964

 

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.