17 Aralık 2020 PERŞEMBE    Resmî Gazete                         Sayı : 31337

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3308

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”m yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 ncİ ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki I sayılı listede yer alan “10. FASIL” başlıklı tablonun sonundaki (1) numaralı dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Gümrük vergisi 30/4/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) %0 olarak uygulanır.”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.