30 Aralık 2020 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31350 (2. Mükerrer)

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 49 (İŞLETMENİN

SÜREKLİLİĞİ HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 570)’İN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜRKİYE

DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 84

MADDE 1 – 24/3/2017 tarihli ve 30017 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 49 (İşletmenin Sürekliliği Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 570) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.

 

İÇ DENETÇİ ÇALIŞMALARININ KULLANILMASI (BDS 610) HAKKINDA

TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 28’İN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜRKİYE DENETİM

STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 85

MADDE 1 – 14/2/2014 tarihli ve 28913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İç Denetçi Çalışmalarının Kullanılması (BDS 610) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 28 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.

 

UZMAN ÇALIŞMALARININ KULLANILMASI (BDS 620) HAKKINDA TEBLİĞ

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 29’UN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI

TEBLİĞİ NO: 86

MADDE 1 – 31/1/2014 tarihli ve 28899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uzman Çalışmalarının Kullanılması (BDS 620) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 29 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.

 

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 51 (BAĞIMSIZ DENETÇİ

RAPORUNDA OLUMLU GÖRÜŞ DIŞINDA BİR GÖRÜŞ VERİLMESİ HAKKINDA

BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 705)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 87

MADDE 1 – 24/3/2017 tarihli ve 30017 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 51 (Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 705) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.

 

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 52 (BAĞIMSIZ DENETÇİ

RAPORUNDA YER ALAN DİKKAT ÇEKİLEN HUSUSLAR VE DİĞER

HUSUSLAR PARAGRAFLARI HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETİM

STANDARDI 706)’NIN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 88

MADDE 1 – 24/3/2017 tarihli ve 30017 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 52 (Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Dikkat Çekilen Hususlar ve Diğer Hususlar Paragrafları Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 706) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.

 

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 61

(ÖZEL HUSUSLAR – ÖZEL AMAÇLI ÇERÇEVELERE GÖRE HAZIRLANAN

FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİ HAKKINDA

BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 800)’ÜN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TÜRKİYE DENETİM

STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 89

MADDE 1 – 11/12/2017 tarihli ve 30267 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 61 (Özel Hususlar – Özel Amaçlı Çerçevelere Göre Hazırlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 800) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.

 

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 62

(ÖZEL HUSUSLAR – TEK BİR FİNANSAL TABLONUN BAĞIMSIZ DENETİMİ

İLE FİNANSAL TABLOLARDAKİ BELİRLİ UNSURLARIN, HESAPLARIN

VEYA KALEMLERİN BAĞIMSIZ DENETİMİ HAKKINDA BAĞIMSIZ

DENETİM STANDARDI 805)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 90

MADDE 1 – 16/12/2017 tarihli ve 30272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 62 (Özel Hususlar – Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi ile Finansal Tablolardaki Belirli Unsurların, Hesapların veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 805) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.

 

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 63

(ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN RAPOR VERMEK ÜZERE YAPILAN

DENETİMLER HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 810)’UN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜRKİYE DENETİM

STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 91

MADDE 1 – 11/12/2017 tarihli ve 30267 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 63 (Özet Finansal Tablolara İlişkin Rapor Vermek Üzere Yapılan Denetimler Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 810) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

GÜVENCE DENETİMİ STANDARDI 3420 (GDS 3420)  BİR İZAHNAMEDE YER

ALAN PROFORMA FİNANSAL BİLGİLERİN DERLENMESİNE İLİŞKİN

RAPORLAMA YAPMAK ÜZERE ÜSTLENİLEN GÜVENCE DENETİMLERİ

HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI

TEBLİĞİ NO: 42’NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 92

MADDE 1 – 10/12/2014 tarihli ve 29201 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güvence Denetimi Standardı 3420 (GDS 3420)  Bir İzahnamede Yer Alan Proforma Finansal Bilgilerin Derlenmesine İlişkin Raporlama Yapmak Üzere Üstlenilen Güvence Denetimleri Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 42 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.

 

İLGİLİ HİZMETLER STANDARDI 4400 (İHS 4400) FİNANSAL BİLGİLERE

İLİŞKİN, ÜZERİNDE MUTABIK KALINAN PROSEDÜRLERİN

UYGULANMASINA YÖNELİK İŞLER HAKKINDA TEBLİĞ

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 39’UN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜRKİYE

DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 93

MADDE 1 – 22/7/2014 tarihli ve 29068 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlgili Hizmetler Standardı 4400 (İHS 4400) Finansal Bilgilere İlişkin, Üzerinde Mutabık Kalınan Prosedürlerin Uygulanmasına Yönelik İşler Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 39 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.